Voorwaarden & condities

Deze website is eigendom van het advocatenkantoor Mallien-Bourry :
 
Burg. Venn. BVBA Mallien-Bourry
Landhuisjesstraat 88
B-1180 BRUSSEL (Ukkel)
E-mail : info@mallien-bourry.be
Ondernemingsnummer : BE0598.859.885

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie en mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik in het kader van de diensten die aangeboden worden door het kantoor Mallien-Bourry. 
Het kantoor Mallien-Bourry kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voorvloeiende uit het gebruik van deze site en de informatie die er wordt weergegeven.
 
De beschikbare informatie wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en mag in geen geval worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het kantoor Mallien-Bourry.
 
Privacyverklaring
 
Het advocatenkantoor Mallien-Bourry neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door het advocatenkantoor Mallien-Bourry op basis van de contractuele relatie.
De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@mallien-bourry.be. Bent u het niet eens met de manier waarop het advocatenkantoor Mallien-Bourry uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
 
Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

De verantwoordelijke voor de verwerking is Mr Joachim BOURRY – Landhuisjesstraat 88 te B-1180 Brussel. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Joachim BOURRY. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
 
Mallien-Bourry beschermt uw gegevens en privacy op volgende wijze :

1. Mallien-Bourry hanteert een geheel van procedures en richtlijnen dat erin voorziet de veiligheid van onze data te waarborgen.

2. De definitie van rollen en verantwoordelijkheden is binnen de organisatie duidelijk vastgelegd. Hierdoor wordt  de correcte implementatie van deze richtlijnen verzekerd.

3. Een fysieke beveiliging van de lokalen en applicatieservers waar de software en data zich bevinden.

4. Een meervoudige back-up-policy die ons toelaat om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te verzekeren zonder langdurige onderbreking en zonder dataverlies.

5. Een plan voor logische beveiliging op basis van
- een firewall, proxy server en  virusscanner
- een geformaliseerd beheer van de toegangsrechten gebaseerd op rollen en verantwoordelijkheden zowel voor de interne gebruikers als voor de cliënten.

6. De beschikbaarheid van een aangeduide verantwoordelijke voor beheer van eventuele klachten  met impactanalyse  en prioriteitsbepaling van eventuele incidenten en overeenstemmende reactie- en diagnosetijden.

7. Opname in onze overeenkomsten, arbeidsreglement, contracten en documenten van de noodzakelijke bepalingen inzake geheimhouding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer met de intentie onze cliënten en medewerkers te sensibiliseren.

8. Het niveau van dienstverlening kan op vraag van de cliënt schriftelijk overeengekomen worden en  een periodieke rapportering terzake behoort tot de mogelijkheden.
 
Mallien-Bourry heeft een aantal maatregelen getroffen om volledig in regel te zijn met de bepalingen van de GDPR :

1. Mallien-Bourry heeft een interne Data Processing Officer (DPO) aangeduid verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en de uitvoeringsmodaliteiten van de GDPR.

2. Er wordt een data register samengesteld voor alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens volgens het model van register ter beschikking gesteld door de privacycommissie.

3. Voor elk van deze activiteiten wordt indien noodzakelijk een “Data Protection Impact Assessment” uitgevoerd (DPIA).

4. Mallien-Bourry streeft ernaar om zijn verwerking in-huis te organiseren en beperkt bewust het aantal leveranciers. Met elke leverancier worden aangepaste overeenkomsten opgesteld om ons ervan te vergewissen dat de onderneming in kwestie zich schikt naar de regels bepaald in de GDPR.

5. Onze medewerkers worden geïnformeerd en opgeleid inzake de toepassing van deze regelgeving.

6. In onze overeenkomsten en publicaties wordt de clausule over privacy, beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangepast aan de vereisten van de GDPR.
 
Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt het advocatenkantoor Mallien-Bourry gegevens?

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Wanneer u als klant op ons een beroep doet;
- Als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.;
- Omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen;
- Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY rust;
- Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
- Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY is opgedragen;
- Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY of van derden;
- De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
- Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Welke gegevens verzamelt en verwerkt het advocatenkantoor Mallien-Bourry?

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het contract waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van een andere partij waar u mee samenwerkt.   De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig contract. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 
Hoe verzamelt het advocatenkantoor Mallien-Bourry uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. 
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen.
Ook komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door het advocatenkantoor Mallien-Bourry?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
De verwerking van de gegevens door onze softwareprogramma’s (bv. dossierbeheerprogramme Kleos van Kluwer) voldoen aan de certificatie van de ISO 27 001-norm.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mallien-bourry.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
Het Advocatenkantoor MALLIEN-BOURRY wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 commission@privacycommission.be
 
Wijzigingen

Het advocatenkantoor Mallien-Bourry behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.